The Code hotel

Công trình: Khách sạn The Code

Địa điểm: Đà Nẵng

Năm thiết kế: 2017

Tình trạng: Đang triển khai